Most szól:
Vezeti:
2016.05.23. Hétfő 14:29

Nyárindító nyereményözön hivatalos játékszabályzat

Nyárindító nyereményözön

Hivatalos játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője

A „Nyárindító nyereményözön” (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság(székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 2. em.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-041306; a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és megfelel a Jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos az SMS küldésével, illetve a fénykép Facebook felületen történő megosztásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.Egy Játékos csak egy alkalommal jogosult nyeremény átvételére. Abban az esetben, ha olyan Játékos küldi be ötödikként a helyes megfejtést, aki a játékhéten már nyert, automatikusan a soron következő helyes megfejtő válik jogosulttá a nyeremény átvételére.

Az SMS küldésével, illetve a Faceook megosztással a Játékos egyben kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ő lesz a napi nyertes, illetve a Facebook játék nyertese, úgy 2016. június 06. napján Budapesten a Szervező által megadott helyszínen és időpontban megjelenni köteles.

3. A Játék időtartama

SMS küldés: 2016. május 30. napján 7:00 órától 2016. június 03. napján 19:00 óráig

Facebook játék: 2016. június 06. napján 6:00 órától 2016. június 06. napján 08:50 óráig, az élő show helyszínén

4. A Játék menete

4.1. A Játék menete

a) találja meg az adott óra zenéjét és a fent meghatározott időszakban küldjön SMS-t a Petőfi Rádió 0630-30-30-380-os telefonszámára reggel 7:00 és este 19:00 óra között,

b) minden órában a helyes választ ötödikként elküldő ajándékot kap, illetve részt vesz a napi sorsoláson,

c) a napi nyertes kiválasztása minden nap este 19:00 és 20:00 óra közötti időszakban sorsolás útján közjegyző jelenlétében történik, a napi nyertes egy autó kulcsot kap, azaz részt vehet a főnyeremény megszerzéséért folytatott „küzdelemben”,

d) a Petőfi Rádión futó játékkal párhuzamosan a Szervező Facebook játékot is hirdet. Június 06-án, a döntő helyszínén (Toyota Sakura autószalon, Budapest 1033, Szőlőkert utca 1.) egy, a főnyeremény autóval készített fotót kell a Játékosnak a Facebookon megosztania, és ellátnia a #petofiradio hashtaggel, ennek keretében a fent meghatározott időszak alatt (június 06. 06:00 és 08:50 között) legtöbb like-ot gyűjtő kap kulcsot, azaz vehet részt az élő show-ban,

e) a nyertesek a kulcsokat 2016. június 06. napján egy autószalonban veszik át, ahova a Petőfi Rádió élő reggeli adása, a Talpra Magyar! (online közvetítéssel) kitelepül. A kulcsok átvételére a Játékosoknak oly módon nyílik lehetősége, hogy különböző feladatokat kell sikeresen teljesíteniük: dísztárcsát cserélni, lemosni a szélvédőt, minél többcsomagot bepakolni, stb. A feladatokat a Petőfi Rádió stábja pontozza és a kulcsválasztásnál a legmagasabb pontszámú választhat először (ő még 6-ból), majd a második (már csak 5-ből), és így tovább. Ezután mindenki megpróbálhatja kinyitni a főnyeremény autót, de azt csak az egyik nyitja. Akié nem nyitja az autót, más kocsinál próbálkozhat, ahol tárgynyereményeket rejtünk el.

4.2. Nyeremények, ajándékok

a) óránkénti nyeremények:

1. Egy Xbox vagy Playstation játék az 576 KByte felajánlásával

2. Belépő 2 fő részére az Aquaréna szezonnyitó hétvégéjére, Magyarország legnagyobb vízi szórakoztató parkjába, Mogyoródra

3.Nyári nyereménycsomag a Heavy Tools új kollekciójából

c) vigasz tárgynyeremények:

1. Tavaszi kabát a Heavy Tools új kollekciójából

2. Nagy MTVA-s ajándékcsomag

3. Wellness hétvége 2 fő részére a Hévízi Hotel európa Fit superior szállodába

d) főnyeremény: Egy stílusos Yaris Selection Toyota Central Europe felajánlásából, amely friss lendületet hoz a nagyvárosi autózásba. Yaris Selection. Stílusa válogatja

4.3. Sorsolás, eredményhirdetés

Az óra nyertes kiválasztása: automatikusan történik, az ötödikként helyes választ küldő Játékos nyer.

A napi nyertes kiválasztása minden nap este 19:00 és 20:00 óra között közjegyző jelenlétében sorsolás útján kerül sor.

A Facebook játék nyertesének kiválasztására a döntő, az elő show helyszínén 2016. június 06. napján 08:50 órakor kerül sor oly módon, hogy az ezen időpontig legtöbb like-ot gyűjtő vehet részt a döntőben.

A főnyeremény, illetve a vigasz-tárgynyeremények átadására 2016. június 06. napján egy élő show keretében kerül majd sor, ahol a 6 addigi nyertesnek különböző feladatokat kell végrehajtania, amelyeket a Petőfi Rádió stábja értékel és pontoz, amely által felállít közöttük egy sorrendet. Ezt követően a 6 kulcs közül először az választhat, akit a stáb a feladatok teljesítése vonatkozásában legjobbnak ítélt, majd így tovább sorban. A Játékosok eztkövetően kipróbálhatják, hogy az általuk választott kulcs melyik autót nyitja. Egy szerencsés Játékos, akinek a kulcsa a főnyeremény autóhoz tartozik, megnyeri azt, míg a többi játékos kulcsához tartozó autókban tárgynyereményeket rejtünk el.

4.4. A Nyeremények átvétele

Az óra nyertesek nyereményének átvételére előzetes egyeztetést követően személyesen az alábbi címen: van lehetőség: 1067 Budapest, Kunigunda útja 64.

A főnyeremény, illetve a vigasz-tárgynyeremények átvételére 2016. június 06. napján személyesen az elő show keretén belül van lehetőség.

5. A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki

a. a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni,

b. visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

6. Adatkezelés

A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel.

A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos engedélye. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.

7. Vegyes rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.