Most szól:
Vezeti:
2017.03.06. Hétfő 12:08

A hét sztárja: Lukas Graham

A Lukas Graham Budapestre látogat és hatalmas bulit ígér a Papp László Budapest Sportarénában. Játsszatok velünk és nyerjetek belépőket a koncertre!

Hivatalos játékszabályzat - A hét sztárja: Lukas Graham (Játék: március 6-10.)

A hét sztárja játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: „Szervező”).

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és megfelel a Jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel (SMS küldésével) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játék időtartama

A Játékot minden héten megrendezi a Szervező. A Játék az adott játékhéten hétfő 13:00 órától legfeljebb péntek 16:00 óráig tart. Amennyiben a játékban népszerűsített koncert hétköznapra esik, abban az esetben az adott játékhéten a Játék a koncert megrendezésének napján 16:00 óráig tart.

A Játék menete

A heti Játék időtartama alatt a Petőfi Rádió hétköznap 13:00 és 16:00 óra között hallható, Petőfi Összes című adásaiban elhangzik „A hét sztárjának” valamelyik dala. A Játékban való részvételhez a dal elhangzásakor kell SMS-ben elküldeni a dal címét a Petőfi Rádió 0630-30-30-380-as telefonszámára. A helyes megfejtést beküldők közül az a hallgató nyeri a Játék napi nyereményét, akinek ötödikként érkezik be a megfejtése a Petőfi Rádió telefonszámára. Egy Játékos hetente csak egy alkalommal jogosult nyeremény átvételére. Abban az esetben, ha olyan Játékos küldi be ötödikként a helyes megfejtést a napi Játék során, aki az adott játékhéten már nyert belépőjegyet, automatikusan a soron következő helyes megfejtő válik jogosulttá a napi nyeremény átvételére.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a résztvevők ismerjék a Petőfi Rádió szlogenjét („Életed ritmusa”), és felhívás esetén elmondják azt.

Nyeremények

A Játékban az adott játékhéten „A hét sztárjának” nevezett előadó vagy együttes koncertjére nyerhetnek belépőjegyeket a hallgatók. A Játékban a jelen szabályzat „A Játék menete” pontjában részletezett módon naponta egy páros belépő nyerhető.

A Nyeremények átvétele

A Nyeremények átadásáról az adott játékhéten népszerűsített koncert szervezője gondoskodik. Az aktuális játékhéten Lukas Graham, március 19-i, Papp László Budapest Sportarénába szervezett koncertjére nyerhetnek a Játékosok páros belépőjegyeket a Livenation jóvoltából.

A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

A Játékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játékos által küldött email, SMS útján jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel.

A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

A Játékos a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.). Az adatkezelés jogalapja a Játékos engedélye. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.

A Játékos a regisztráció elküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 93729/2016.

Az MTVA adatkezelési nyilatkozata ITT található.

Vegyes rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.