Most szól:
Vezeti:
×
2018.02.16 Péntek . 18:00

Hétvégi nyereményjáték a Petőfi Rádióval!

Családi belépőt nyerhettek a február 24-25-i Ásványbörzére, mely a MOM sportban kerül megrendezésre.

Nincs más dolgotok, mint figyelni a Petőfi Rádiót szombaton és vasárnap 9-12 valamint 16-19 óra között, hogy az óra zenéjére helyesen válaszolva tiéd lehessen egy családi belépő (2 felnőtt és 2 gyermek), erre a fantasztikus eseményre!

Hivatalos játékszabályzat - Hétvégi nyereményjáték (játék: 2018. február 17-18.)

A Játék szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: „Szervező”).

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és megfelel a Jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel (SMS küldésével) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játék időtartama

A Játékot 2018. február 17-18. között rendezi meg a Szervező a Petőfi Rádió Hétvége Petőfivel és Hétvégén eszembe jutottál című adásában.

A Játék menete

A Játék időtartama alatt a Petőfi Rádió Hétvége Petőfivel és Hétvégén eszembe jutottál című hétvégi adásaiban, szombaton és vasárnap 9-12 óra, valamint 16-19 óra között óránként egyszer elhangzik az óra zenéje, amelyre külön szignál hívja fel a figyelmet. A Játékban való részvételhez a dal elhangzásakor kell SMS-ben elküldeni a dal címét és előadójának nevét a Petőfi Rádió 0630-30-30-380-as telefonszámára. A helyes megfejtést beküldők közül az a hallgató nyer, akinek a leggyorsabban érkezik be a megfejtése a Petőfi Rádió telefonszámára. A Játék időtartama alatt egy Játékos csak egy alkalommal jogosult nyeremény átvételére. Abban az esetben, ha olyan Játékos küldi be elsőként a helyes megfejtést a Játék során, aki a Játék időtartama alatt már nyert belépőjegyet, automatikusan a soron következő helyes megfejtő válik jogosulttá a nyeremény átvételére.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a résztvevők ismerjék a Petőfi Rádió szlogenjét („A te slágered!"), és felhívás esetén elmondják azt.

Nyeremények

A Játék nyertesei családi belépőt (2 felnőtt és 2 gyermek) nyernek a MOM sportban tartandó Ásványbörzére, melyet február 24-25. között rendeznek.

A Nyeremények átvétele

A Nyeremények átadásáról a Játék Szervezője gondoskodik.

A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

A Játékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játékos által küldött email, SMS útján jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel.

A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

A Játékos a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.). Az adatkezelés jogalapja a Játékos engedélye. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.

A Játékos a regisztráció elküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 93729/2016.

Az MTVA adatkezelési nyilatkozata ITT található.

Vegyes rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

Kép: pexels.com